ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / JELENTKEZÉSI LAP/REGISTRATION FORM

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CÉG NEVE

COMPANY NAME

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TEVÉKENYSÉGI KÖR

COMPANY'S PROFILE

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*)

KÉPVISELŐ NEVE (*)

REPRESENTATIVE'S NAME (*)

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ

BEOSZTÁS

POTITION IN COMPANY

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / TULAJDONOS / OWNER

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ VEZÉRIGAZGATO / MANAGING DIRECTOR

ΑΛΛΟ/ MÁS/OTHER  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

CIMZETT

ADRESS

 

ΠΟΛΗ - ΧΩΡΑ

VÁROS - ORSZÁG

TOWN - COUNTRY

 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

IRANYITÓ SZÁM

ZIP CODE

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

TELEFON SZÁM

TELEPHONE

 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΦΑΞ

FAX SZÁM

FAX NUMBER

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

E-MAIL CIM

E - MAIL

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

WEB OLDAL

WEB ADRESS

http://www.

Α.Φ.Μ

ADÓ SZÁM

VAT NUMBER

 

ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / CÉGKIVONAT / COPY OF REGISTER

LEGAL REPRESENTATIVE

CÉG KÉPVISELÓJE

AUTHORIZED PERSON